چادرهای جلابیب دارای 14 قابلیت منحصر به فرد می باشد:

1- دارای شبه مقنعه و مقنعه سرخود  دوخته شده به جلباب

2- دارای قابلیت اندازه صورت

3- امکان تبدیل روسری یا مقنعه جلابیب به پوشیه و در صورت نیاز، استفاده از روسری رنگی در زیر آن

4- مکانی مجزا جهت دسترسی به تلفن همراه

5- دارای جیب های مخفی تعبیه شده بر پایین قفسه سینه

6- امکان وضوگیری بدون درآموردن جلباب از بدن

7- دارای زیپ مخفی تعبیه شده بر جلوی جلباب جهت وضوگیری، دسترسی به کیف، شیردهی و …

8- دارای آستین مخفی تلسکوپی

9- دارای آستین ساق دست

10- دارای آستین زمستانی

11- دارای زیپ مخفی تعبیه شده بر روی آستین ساق دست

12- دارای بندینک سر آستین جهت حفظ کامل پوشش مچ ها

13- ظاهری شبیه به چادرهای سنتی با گشادی مناسب و بدون بدن نمایی

14- قابلیت روگیری توسط شخص در همه مدل ها

1
2
3
1